Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Európai Unió a pedofília mellett lobbizik!

2009.02.17

A alábbi cikkben egy német szociológus nő arról beszél, hogyan iktatták törvénybe az óvodákban a nemi identitás választásának oktatását, hogy lobbizik az unió a pedofília mellett, hogyan akarják törvénybe iktatni, hogy a homofóbiáért börtönbe lehessen kerülni.Sodoma és Gomorra. Orbán Viktor az Európai Unió meghatározó elnökségi tagja? Mit nyilatkozik erről az 5 gyermekes édesapa?! Mit mond erre, ami itt lejjebb a Magyar Nemzet hasábjain olvasható? Egyetemeken gender mainstreaming oktatás folyik, erőszakos homoszexuális szervek hozzák a törvényeket? ÓÓ, nem kellene kilépnünk az unióból? Ez elképesztő! Mindenkinek látnia kell. (MSO)

Mindegy, hogy férfinak vagy nőnek születtünk, hiszen mi magunk vá­laszthatjuk meg nemi orientáción­kat. Erről szól az egyre több iskolá­ba benyomuló, az itthoni szakzsargonban is csak angolul gender mainstreamingnek nevezett ideoló­gia, amelyhez egyes országokban már tanmenetet igazítanak. Az Eu­rópai Unió nemcsak szellemi tápta­laja a nemi összemosás propagálá­sának, de anyagi hátteret is biztosít ehhez. A lobbisták módszereiről és az egyre intenzívebben terjedő újfajta gondolkodásmód hátteréről Gabriele Kuby német író-szocioló­gussal beszélgettünk, aki nemrégi­ben A nemek forradalma címmel írt összefoglaló könyvet.

Még alig ismert a nemi össze­mosás ideológiája, azaz angol kifejezéssel a gender mainstreaming, mégis egyre intenzívebben gyűrűzik be az iskolákba, sőt már az óvodákba is. Honnan indult mindez, és mit hirdetnek valójában az egyenjogúság és a tolerancia jelszava alatt?

- A radikális homoszexuális és leszbi­kus szervezetek kezdték el terjeszteni an­nak ideológiáját, hogy valójában mindegy, hogy férfinak vagy nőnek születtünk, hi­szen mi magunk választhatjuk meg nemi orientációnkat. A gender rövid fordításban társadalmi nemet jelent a biológiai nem­mel szemben. Azt akarják, hogy jogilag ne a biológiai, hanem az, önkényesen válasz­tott nem legyen érvényben, és ezt jegyez­zék be a hivatalos iratokba is. A németor­szági és osztrák egyetemeken már tanítják a nemi orientáció szabad megválasztásá­nak elméletét, sőt megpróbálják átadni az iskolás és óvodás korú gyermekeknek is. 2006 szeptemberében a német parlament határozatot hozott arról, hogy a tanmene­tet a genderideológiához kell igazítani óvo­dás kortól egészen az egyetemig. Arra tanítják a gyerekeket, hogy szabadon válasz­szák meg nemüket, és azt sulykolják belé­jük, hogy homoszexuálisnak lenni szép és értékes dolog.

 

 

- A nemek forradalmában azt írja, hogy az emberek befolyásolhatósága annál na­gyobb, minél kevesebb a kötődésük, a gender mainstreaming követése pedig éppen ezzel jár. Lehet, hogy a politikai vezetők egy része éppen ezzel apellál?

- Számomra rejtély, hogy a föld befo­lyásos emberei - többek között sajnos az új amerikai elnök, Barack Obama is - miért terjesztik ezt az ideológiát. Annyi azonban bizonyos, hogy az aktivisták meg akarják változtatni az embereket, el akarják törölni azt a tényt, hogy férfinak és nőnek szület­tünk. Abban reménykednek, hogy ha már egészen kicsi korban elkezdik ennek ter­jesztését, akkor szélesebb körben elfogadottá válhatnak a különböző „életstílusok”. Van azonban még egy elméletem, ami egyelőre csak spekuláció, bár egyre több jel lát­szik alátámasztani azt, hogy köze van a va­lósághoz. Az amerikai vezetés évek óta azon dolgozik, hogy a világ népességét le­csökkentsék, ha pedig a homoszexualitás széles körben elterjed, elérhetik ezt a célt. Éppen erre törekszik egyébként a fejlődő országok radikális abortuszpolitikája is.

- Európára nézve ez komoly veszélyt je­lenthet, hiszen születéscsökkenés jellemzi a kontinenst.

-  Az elmúlt évtizedekben mintegy har­minc százalékkal csökkent Európa lakossá­ga, 2030-ra pedig húszmillió ember fog hi­ányozni a munkaerőpiacról, vagyis ki kell mondanunk, demográfiai krízisben va­gyunk. Éppen ezért riasztó annak gondola­ta, hogy mindez hivatalos politikává válhat Európában.

Ennék ellenére az unió egyre nagyobb anyagi támogatással segíti a homoszexuali­tás elfogadását.

- Ez sajnos valóban így van, az Európai Unió a gendermozgalom élharcosává vált. Az ENSZ-ben és az EU-ban ma már a rep­rezentatív demokratikus képviseletek tevé­kenységét civil szervezetek bevonásával el­lensúlyozzák. A gyakorlatban ez úgy nyil­vánul meg, hogy a radikális homoszexuális egyesületek részt vehetnek a törvényalko­tás folyamatában, később pedig ők ellenőrizhetik azt, hogy bevezették-e saját orszá­gukban a vonatkozó törvényeket. Munkájukat magas pénzösszegekkel támogatja az Európai Unió, gyakran ötven-, száz-, oly­kor kétszázmillió eurót is kapnak. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy minden ország megkövetelje a kiosztott uniós források he­lyének és a szavazási mechanizmusoknak az átláthatóságát.

Bár ijesztő, de sajnos tény, hogy ma már nemcsak a leszbikusságot, illetve a homo-, transz- és biszexualuást akarják elfo­gadtatni, hanem igyekeznek tolerálásra bír­ni az embereket a pedofiliával kapcsolatban is. Milyen eszközeik vannak erre?

- Mint minden más ideológia, az övék is a nyelv összezavarásával operál és visszaél az érték fogalmával. A homoszexualitás egyik legfontosabb dátumává 1973 vált, amikor elérték, hogy az Amerikai Pszicho­lógiai Társaság törölje a homoszexualitást a betegségek listájáról. A pedofilok most ugyanezt a harcot folytatják, emellett pedig új fogalmakat alkotnak. A pedofília vagy gyermekrontás helyett a nemzedékek közötti intimitás, bensőségesség fogalmát használják. Az a törekvés is él, hogy jóval lejjebb vigyék a gyermekeket védő korha­tárt, vagyis azt akarják elérni, hogy minél fiatalabb korosztállyal lehessen szexuális kapcsolatot létesíteni.

- Elérkezhet az az idő, amikor büntető­jogi szankciókat von maga után az ha valaki nem akarja elfogadni a homoszexualitást vagy ellene van a pedofíliának?

- Éppen ez a radikális szervezetek célja. Jelenleg az antidiszkrimináció fogalmát terjesztik mindenfelé a világban. Ezért le kell szögeznünk, hogy mi, keresztény emberek senkit nem akarunk diszkriminálni, sem az idegeneket, sem a zsidókat, sem más bőrszínűeket, hiszen ez az idegengyűlölettel, az antiszemitizmussal és a rassziz­mussal lenne egyenlő, amelyek valóban el­ítélendők. A probléma az, hogy ez a fajta ideológia ugyanebbe a sorba helyezi a ho­moszexualitás diszkriminációját is, pedig ez egészen más. Az eltérő szexuális viselke­dés ugyanis az ember személyes döntésétől függ, nem biológiai valóság, mint a bőrszín vagy a származás. Hasonlóan rossz foga­lom a homofóbia is, hiszen jól tudjuk, a fó­bia neurotikus félelmet jelent. Pedig én nem félek a homoszexuálisoktól, és nem is gyűlölöm őket, egyszerűen nem akarom, hogy a gyermekeinket ebbe az irányba lök­jék az iskolában. Ennek ellenére a homofóbiát hamarosan büntetni fogják, vagyis azt, aki olyan dolgokról beszél, mint ame­lyekről most én, börtönbe ültetik.

- Lát esélyt arra, hogy sikerül megaka­dályozni ennek az ideológiának a terjedését?

- A jóért akkor is harcba kell szállnunk, ha kilátástalannak tűnik. Ez a fajta ideoló­gia megtiltja nekünk, hogy kimondjuk, mi a jó és mi a rossz. A legnagyobb diszkriminációt én abban látom, hogy lassan azt is megtiltják, hogy édesanyák lehessünk, a ra­dikális feministák pedig egyenesen olyan nőkép elterjesztésére törekszenek, amelyben az anya fogalma egyáltalán nem szerepel. Meg kell értetnünk mindenkivel, hogy a férfiak és a nők egymásra vannak utalva, és csak akkor leszünk termékenyek, csak akkor lesz jövőnk, ha kiegészítjük egymást.

NÉGYFÉLE KAPCSOLAT. A kormányzat hamarosan a parlament elé terjeszti azt a jogszabályt, amely ismét lehetővé tenné az azonos neműek a házassággal szinte azonos jogokkal bíró be­jegyzett élettársi kapcsolatát.  Minderről tavaly már született egy törvény, amelyet az Alkot­mánybíróság decemberben megsemmisített arra hivatkozva, hogy házasságot csak külön ne­műek köthetnek az alaptörvény szerint. Ahogyan egy hónapja megírtuk az új törvényjavaslat alapján, négyféle módon élhetnek együtt a polgárok A hagyományos házasság intézménye mellett háromféle élettársi kapcsolat lenne: a bejegyzett élettársi kapcsolatot a homoszexuáli­sok, a regisztrált kapcsolatot heteroszexuálisok köthetnék, miközben természetesen bárki együtt élhet bármiféle papír nélkül is.

(Magyar Nemzet)