Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008. november 28
Roncstársadalom lettünk.
Elmentek a tankok, jöttek a bankok
 
Gátlástalan vezetőink külföldi segítséggel kirabolták és gyakorlatilag eladták az országot. Fejünk felett a lábunk alól eladtak, elkótyavetyéltek mindent, amit több ezer éven át megteremtettünk. Elherdálták mindenünket a levegőt, a vizet és a földjeinket. A nemzeti vagyon 98%-a idegen kézre, ebek harmincadjára került, szolgasorba taszítottak bennünket.
Vezetőink csatlósokká váltak. Idegen hatalomnak engedelmeskednek. Elárulták a nemzetünket és megtagadták határon túli testvéreinket.
 
Ezért
 
A jelenlegi parlamenti pártokat és szatelit pártjait képviselő politikai elit egyetemesen alkalmatlan arra, hogy Magyarországot vezesse, s mert a magyarság érdekeivel szemben idegen érdekeket képvisel, meg kell fosztani hatalmától.
Egyértelművé vált, hogy felemeljük fejünket, megfogjuk egymás kezét és megvalósítsuk a demokráciát, a rendszerváltást úgy, hogy visszavesszük önbecsülésünket, önazonosság-tudatunkat és minden lelki-, szellemi- és anyagi értékünket ősi hitünktől ősi földünkig.
 
Vissza kell foglalni hazánkat a diktátoroktól és azok helytartóitól.
Nincs más választásunk, mint a gyökeres rendszerváltás, visszatérés ősi értékrendünkhöz, Történelmi Alkotmányunkhoz, amely máig is hatályos, mert nem hatálytalanítható, csak nem érvényesül.
Visszaállításának kötelező ereje van, és nem választható lehetőség.
 
Ez nem maradiság, nem jelenti a történelem kereke visszaforgatását, de igenis jelenti önmagunk és történelmi értékeink megbecsülését: az egyetlen járható utat, a szabad népek demokratikus családjába.
 
********************
 
Részletesebben kifejtve:
 
1. a magyar társadalom jelentős része (45 %-a) létminimumon vagy az alatt, tehát nyomorban él,
2. szociális biztonság nincs,
3. az egészségügyi ellátás üzleti vállalkozássá válva a megfizethetetlen luxus kategóriájába került,
Az egészségügyi dolgozók puszta létükért küzdenek, és ebben a megalázó helyzetben erkölcstelen dolog számon kérni tőlük a hippokratészi eskü betartását. A betegek és a romlott egészségi helyzetük továbbfokozódása ellen küzdők halálra vannak ítélve.
4. az oktatás és nevelés elszakadt a magyar értékek közvetítésétől, gyökértelenné téve az ifjúságot,
Az általános iskolások nem értik, hogy mit tanulnak. Az iskolák csak az emberidegen tantervek bevezetéséért kapnak a fennmaradásukhoz létfontosságú kiegészítő állami támogatást.
A középiskolások és a szakmunkásképzőt végzők a szakbarbárképzés előkészítését teljesítik. Az "érettségi" a gyökérvesztésre való alkalmasság bizonyítványa.
Az egyetemisták és főiskolások (ha egyáltalán tudják szüleik fizetni a tandíjat) a "Bolognai rendszer" szabadosságot ígérő aljas irányítottságában felkészülnek arra, hogy a globalizáció kápói legyenek, ha nem hazájukban, akkor valahol Európában. Nem okoz ez semmilyen "honvágyat", hiszen az idomítás legfőbb eredménye a gyökérvesztés.
Így hát a fiatalok élete kilátástalan. Elkallódnak, mert szellemi és testi rabszolgáivá válnak a globalizációnak, a bennük lévő tehetség nem válik a Nemzet és önmaguk hasznára.
5. a fiatalok jövője bizonytalan és kilátástalan,
Elkallódnak, mert szellemi és testi rabszolgáivá válnak a globalizációnak, a bennük lévő tehetség nem válik a Nemzet és önmaguk hasznára.
6. az aktív korúak létbizonytalanságban élnek, jelentős részük munka- és jövedelem nélküli,
7. az idősek megbecsülése nem mutatkozik meg sem a nyugdíjban, sem a társadalmi elismertségben, sem az egészségügyi ellátásban,
8. nincs nemzeti alapú és nemzeti érdekeket védő jogrendszerünk, az állampolgároktól elvárt jogkövető magatartáshoz az állami vezetők és a jogalkalmazó szervezetek nem mutatnak példát,
9. az igazságszolgáltalás kettős mércét alkalmaz: nem azonos a politikai elit és érdekköre (kiválasztottak), valamint az ezen a körön kívüli állampolgárok (kirekesztettek) megítélése a jogalkalmazásban,
10. az emberek közérdekű adatok megismeréséhez fűződő alkotmányos jogának gyakorlását a parlamentben lévő kormánypártok és ellenzéki pártok meggátolják, ezért az ország sorsáról az állampolgárok nélkül döntenek,
11. a magyar tudomány és kultúra idegen érdekek kiszolgálására kényszerül,
12. a 19 éve hatalmat gyakorló politikai erő a nemzet anyagi vagyonának jelentős részét (legalább 80 %-át) idegen vagy idegen érdeket képviselő tulajdonba juttatta, a szellemi vagyont idegen érdekek szolgálatába kényszerítette,
13. a magyar gazdaság elveszítette önállóságát, idegen tőke befolyása alá került, annak önérdek érvényesülése nélküli kiszolgálójaként, ennek következtében
14. a magyar termékek és szolgáltatások védelme nem biztosított sem belföldön sem külföldön,
15. a magyar kis- és középvállalkozókat a versenyképesség megvonásával tönkretették,
Ipari vállalkozóink a multinacionális cégek kegyeiért versengenek, a - kevés lehetőséggel rendelkező - kereskedelmi vállalkozók úgyszintén.
16. a magyar mezőgazdaságot és feldolgozóipart elsorvasztották, ezzel az idegen érdekeknek megfelelően a gazdák földönfutóvá tétele beteljesedéssel fenyeget,
(A parasztjaink elszegényednek. Létfenntartási gondokkal küszködnek. Eladják lábuk alól a termő földet. Velünk együtt földönfutóvá válnak a saját hazájukban.)
17. az állampolgárok életfeltételeit biztosító szolgáltatások nem az embert, hanem az idegen üzleti érdeket szolgálják,
18. a magyarságot életben tartó vidék erkölcsileg és anyagilag elvesztette életképességét,
19. Magyarország nemzeti honvédsége megszűnt, ezzel - alkotmányellenes módon - hadászatilag kiszolgáltatottakká váltunk.
 
A fentiekben vázolt társadalmi méretű elnyomorodás nemcsak Gyurcsány bűne, hanem a globalizációt kiszolgáló rendszeré.
 
A jelenlegi kormány megszorító intézkedései csak okozatai annak a folyamatnak, amelynek globalizáció a neve, aminek "rendszergazdája" az EU és amely 1989-ben (teljes hatásösszefüggésében 1944. március 19-én) kezdődött el és egy mindenkit rabszolgasorba taszító végeredményhez és nem a "jóléthez" vezet.
Először a nyílt diktatúrában megjelenő elnyomás szipolyozta ki szellemünket és testünket, majd - 1989-től - a lelepleződött hazugság burkolt diktatúrája élősködik rajtunk.
 
OK: Az EU
Benne vagyunk egy rossz üzletben. A rossz üzletből pedig ki kell szállni.
 
Magyarország erkölcsi, jogi, társadalmi és gazdasági válságát [mint azt az EU Reformszerződést és a Gondoskodó Magyarországot összehasonlító anyag(http://eunyet.hu/hirlevel/euszgm2007.doc) bizonyítja] függetlenségünk EU csatlakozással elkövetett feladása okozza, amit beteljesíteni törekszik a Miniszterelnök által 2007 december 12-én Lisszabonban aláírt ill. az Országgyűlés által 2007 december 17-én megerősített Lisszaboni Szerződés.
 
Az összehasonlító tanulmány legfontosabb megállapítása szerint:
A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése (ratifikációja) a második (gazdasági) Trianont jelenti a Kárpát-medence nemzetei számára.
 
Vagyis a gyarmatbirodalom tagjaként a magyarság halálra van ítélve. Egyetlen megoldásunk van: rendszert váltani, a természetes alapokra visszahelyezve országunkat.
Ehhez Rendszerváltásra van szükség, aminek része nemcsak a kormányváltás, hanem az egész politikai vezetőréteg elszámoltatása az általuk elkövetett hazaárulás elkövetéséért. (Bt. 144. §)
 
NEM ELÉG A KORMÁNYVÁLTÁS!
RENDSZERVÁLTÁS, TÉNYLEGES RENDSZERVÁLTÁS KELL!
 
A rendszerváltás 1956 Szent Korona eszmén alapuló mindhárom jelmondatának megalkuvás nélküli érvényesülését jelenti. Vagyis:
 
"Szabad és független Magyarországot!",
(Magyarország örökké szabad - Hungaria semper libera)
"Magyarország a magyaroké!",
(A Szent Korona minden birtoklás gyökere - Sacra Corona radix omnium possessionum)
"A sajátos Magyar Utat követjük, amely nem szocializmus és nem kapitalizmus!"
(Minden a Szent Korona eszme szerint történik - Sub specie Sacrae Coronae)
 
NEM ELÉG A KORMÁNYVÁLTÁS!
RENDSZERVÁLTÁS, TÉNYLEGES RENDSZERVÁLTÁS KELL!
 
******************
 
Ne mond, hogy Te nem tehetsz ez ellen semmit, hogy Te ehhez kis pont vagy, mert ez nem igaz, mert ez kishitűség.
 
Ne mond azt, hogy passzívak az emberek, mert a passzívakat aktivizálni kell, és azt se, hogy nincs tömegbázisa a rendszerváltásnak, mert éppen ezt kell megteremtenünk.
 
Álljunk fel és számláljuk meg sorainkat! A történelem előtt nincs mentség a közönyre vagy a gyengeség bármilyen egyéb formájára. Ha ma elhanyagoljuk kötelessé­günk az eljövendő nemzedékek szenvednek majd holnap; és semmiféle önigazolás nem tud majd tisztára mosni sem egyé­nileg, sem közösségileg a teljesítetlen kötelességektől és a ki nem használt alkalmaktól.
 
Legyünk egy cél és egy akarat. Ne forgácsolódjunk "titkos" vezéreink tanácsára apró pártocskákra, mert lehengerelnek az idegen érdekek megbízottai.
Nincs szükség a pártokra!
A pártok megosztanak, szembe állítanak és gyűlöletet keltenek.
 
Önzésnek, öncélúságnak, irigységen haragnak, bántódásnak, személyi torzsalkodásoknak még a gyökerét is ki kell irtanunk magunkból, mert csak így lehetünk egészséges alkotórésze, építő eleme és nem mérgezője, bomlasztója az összefogásunknak. Nem csupán érdekben és jó szándékban, de minden próbát kiálló testvéri szeretetben is eggyé kell válnunk, mert csak így kovácsolódhatunk igazi egységbe, cselekvő egységbe melynek ereje hegyeket mozdít és világot formál.
 
A Szent Korona Szolgálat és a Szent Koronát Szolgálók Szövetségének célja az, hogy keretévé váljon egy ilyen igazi, alkotó erejű egységnek. Lehetőséget kíván nyújtani minden magyarnak, bárhol éljen is, hogy levetkőzve az anyagiasság, széthúzás, kétkedés és kishitűség béklyóit, bekapcsolódjék egy olyan valódi, tettekre alkalmas magyar szellemi testvériségbe, mely csodákat tud művelni Isten világában.
Ez az egyetlen lehetősége annak, hogy feltámasszuk az egyetemes magyar Hazát, a maga teljességében. Előbb magunkban kell föltámasszuk azt, amit őseink megalkottak a vérszerződés során. Előbb a lelki Hazát kell megleljük és visszaállítsuk, hogy annak sugárzó vetülete, a kézzel fogható, szemmel is látható földrajzi Haza ugyancsak kibontakozhasson a maga teljes szépségében és gazdagságában.
 
A politizálásnak nevezett társasjáték ideje letelt. Vérre megy a játék, nem babra. Nyersz vagy veszítesz: életedre megy a ver­seny. Nincs más kiút: megmented ezredéves hazádat, vagy el­veszted örökre.
 
Rajtad múlik.
Magyarok Nagyasszonya, a Szent Koronával minket az Isten-szülő munkájának részesévé emelő, tégy méltóvá, alkalmassá és alázatossá bennünket szent feladatunkhoz...
Magyarok Nagyasszonya, a Hold Úrasszonya, Babba Maria, légy vigyázónk az Istenszülő kegyelméből végzett feladatunkban...
 
Magyarok Nagyasszonya, Babba Maria, könyörögj Teremtőnkhöz, a Nap Istenhez nemzetedért, Magyarország Újjászületéséért!
 
Seregek ura, mindenható Isten!
Hozzád kiáltok:
Őrizd meg a népet, amelyből vétettem,
Óvjad meg hazánkat,
Szent István által Boldogasszony Anyánk oltalmába ajánlott Magyarországot.
A Szent Korona erejével
Sokszorozd meg akaratunkat,
a balsorsból menekíts ki,
És vezérelj jobb sorsra minket.
Ámen
 
Ne mond, hogy nincs más választásunk, mert ez nem igaz. Mindig is képesek voltunk és ma is képesek vagyunk az önellátásra. Ezredéven át Európa éléskamrája voltunk és Európa szemét lerakóhelyévé lettünk. Az uniós csatlakozás, ill. szabad kereskedelem eredményeként hazánkba áramló multik által létesített bevásárlóközpontokba, plázákba ömlesztett mérgezett nyugati szemét eláraszt bennünket. Mérgeznek bennünket.
Minket, akik nemhogy 10, hanem 30 millió embert lennénk képesek ellátni kiváló minőségű élelmiszerekkel.
 
Szent Korona Szolgálat
Szent Koronát Szolgálók Szövetsége
Koronatagság, nem valakik ellen, hanem valakikért, együtt veletek.
A Szent Korona szolgálatot teljesítő, a Szent Korona misztériumában eggyé váló, szerveződések által megtestesülő
 
Új politikai erő.
Programunk: a Gondoskodó Magyarország.
 
Nem pártprogram, hanem a Nemzet Programja, a magyar hagyomány folytatása.
Egy új, teljes szeretet-közösséget megvalósító magyar élettér terve.
 
A Gondoskodó Magyarország, ill. a részét képező Területi Önellátó Rendszerek létrehozása:
 
Visszaadja az EU által ellehetetlenített foglalkozási csoportok (gazdák, élelmiszer-feldolgozók, szállítók, kiskereskedők, iparosok) esélyeit,
Megoldja a mezőgazdaság mesterségesen keltett ellehetetlenülését,
Megszűnteti a fokozatosan alkalmazott népirtást, az egészségre (és környezetre) káros élelmiszerek fogyasztását.
 
EGYESÜLJÖN MINDEN MAGYAR ÖNMAGA ÉS A NEMZET ÉRDEKÉBEN!
Aki magyar annak egymás mellett a helye!